Chơi trò chơi: Thi tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: hoà bình, yêu thương, đoàn kết

  • 1 Đánh giá

3. Chơi trò chơi: Thi tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

a. hoà bình

b. yêu thương

c. đoàn kết

Bài làm:

Từ trái nghĩa với mỗi từ là:

a. hoà bình trái nghĩa với chiến tranh, xung đột, mâu thuẫn

b. yêu thương trái nghĩa với thù hận, thù ghét, căm ghét.

c. đoàn kết trái nghĩa với chia rẽ, xung khắc

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021