Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A (trang 36)

  • 1 Đánh giá

3. Nghe thầy cô đọc bài thơ sau:

4. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

Bài làm:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021