Chọn từ thích hợp đề điền vào chỗ trống trang 76 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C5: trang 76 - sgk vật lí 6

Chọn từ thích hợp: 70°C, 80°c, 90°C, không thay đổi đề điền vào chỗ trống cua các câu sau:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1) ... nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng cháy, nhiệt độ của băng phiến (2).....

Bài làm:

a) Băng phiến nóng cháy ở (1) 70°c nhiệt dộ này gọi là nhiệt độ nóng chay của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng cháy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021