Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 5) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

a) Nói khối lượng riêng của nhôm là 2700 có nghĩa là gì ?

b) Một quả cầu bằng nhôm có thể tích là 50 . Tính khối lượng và trọng lượng của quả cầu?

Bài làm:

a) Nói khối lượng riêng của nhôm là 2700 có nghĩa là: 1 $m^{3}$ nhôm có khối lượng là 2700kg.

b) Đổi 50 = 0,05 $m^{3}$

+ Khối lượng quả cầu là:

m = D.V = 2700.0,05 = 135(kg)

+ Trọng lượng quả cầu là :

P = 10.m = 10 .135 = 1350 (N)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021