Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 10) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

a) Nước sôi ở nhiệt độ ....... Nhiệt độ này gọi là .......

b) Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của nước ............

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các .........., vừa bay hơi trên ...........

d) Sự chuyển từ thể ……… sang thể ……….. gọi là sự nóng chảy. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể …………… sang thể ………………

Bài làm:

a) Nước sôi ở nhiệt độ . Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi.

b) Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của nước không đổi

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng.

d) Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021