Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 8) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá người ta lập bảng sau:

Thời gian (phút)

0

3

6

8

10

12

14

16

Nhiệt độ ()

-6

-3

0

0

0

3

6

9

b) Có hiện tượng gì xảy ra với nước đá từ phút thứ 6 dến phút thứ 10?

Bài làm:

a) Vẽ đường biểu diễn

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 8) Vật lý 6

b) Từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 nước đá nỏng chảy ở nhiệt độ

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021