Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 38 - SGK vật lí 6

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3.

Bài làm:

Sắt có khối lượng riêng D = 7800kg/m3

=>Khối lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3 là: m = D.V = 7800.40 : 1000 = 312 (kg)

Trọng lượng của chiếc dầm là : P = 10.m = 3120 N.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021