Giải vật lí 6: Bài tập 6 trang 91 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 6: trang 91 - sgk vật lí 6

Giải vật lí 6: Bài tập 6 trang 91 sgk

Hình 30.3 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước. Hỏi:

a) Các đoạn BC, DE ứng với các quá trình nào ?

b) Trong các đoạn AB, CD nước tồn tại ở những thể nào ?

Bài làm:

a) Đoạn BC ứng với quá trình nước đá đang tan (0oC).

Đoạn DE ứng với quá trình nước đang sôi (100oC).

b) Trong đoạn AB, nước tồn tại ở thể rắn.

Trong đoạn CD, nước tồn tại ở thể lỏng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021