Dùng từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau: "phương, vạch 0, lực cần đo"

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 34 - SGK vật lí 6

Dùng từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

"phương, vạch 0, lực cần đo"

Thoạt tiên phải điều chỉnh sô 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1)…. Cho (2)…. tác dụng vào lò xo của lực kế, Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3)…, của lực cần đo

Bài làm:

Thoạt tiên phải điều chỉnh sô 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng vạch 0. Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế, Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương, của lực cần đo

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021