Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các câu sau đây sgk vật lí 6 trang 87

  • 1 Đánh giá

Trang 87 - sgk vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) Nước sôi ở nhiệt độ (1)........Nhiệt độ này gọi là (2).....của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)........

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4).......vừa bay hơi trên (5)......

Bài làm:

a) Nước sôi ở nhiệt độ 100C. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi.

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021