Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

3. Thực hiện yêu cầu trên phiếu học tập

a. Chọn từ ngữ trong ngoặc điền vào chỗ trống:

(rời, dời)

- Tàu .... ga.

- Sơn Tinh ..... từng dãy núi đi.

(giữ, dữ)

- Hổ là loài thú .....

- Bộ đội canh ..... biển trời.

b. Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ trống:

(lả, lã)

- Con cò bay .... bay la.

- Không uống nước .....

(vỏ, võ)

- Anh trai em tập .....

- ..... cây sung rất xù xì.

Bài làm:

a. Chọn từ ngữ trong ngoặc điền vào chỗ trống:

- Tàu rời ga.

- Sơn Tinh dời từng dãy núi đi.

- Hổ là loài thú dữ.

- Bộ đội canh giữ biển trời.

b. Chọn từ ngữ trong ngoặc điền vào chỗ trống:

- Con cò bay lả bay la.

- Không uống nước

- Anh trai em tập

- Vỏ cây sung rất xù xì.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021