Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống. Viết những từ em chọn vào vở theo đúng thứ tự

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống. Viết những từ em chọn vào vở theo đúng thứ tự

(giờ, đuổi, chạy, nhe, buồn)

Con mèo, con mèo con chuột ..... quanh

...... theo con chuột Luồn hang ...... hốc

...... vuốt, ...... nanh

Bài làm:

Con mèo, con mèo con chuột chạy quanh

Đuổi theo con chuột Luồn hang luồn hốc

Giơ vuốt, nhe nanh

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021