Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau: Làm cho tóc gọn và mượt, trái nghĩa với lười biếng, trái nghĩa với ngoài.

 • 1 Đánh giá

2. Thảo luận trong nhóm và tìm từ.

Chọn làm bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô.

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

 • Làm cho tóc gọn và mượt.
 • Trái nghĩa với lười biếng.
 • Trái nghĩa với ngoài.

b. Chứa tiếng có vần ân hoặc ảng, có nghĩa như sau:

 • Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà.
 • Dùng tay nhẹ nhàng đưa một vật lên.
 • Cùng nghĩa với chăm chỉ.

Bài làm:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

 • Làm cho tóc gọn và mượt => chải
 • Trái nghĩa với lười biếng => chăm chỉ
 • Trái nghĩa với ngoài => Trong

b. Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau:

 • Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà => Sân
 • Dùng tay nhẹ nhàng đưa một vật lên => Nâng
 • Cùng nghĩa với chăm chỉ => Cần cù
 • 426 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021