Điền vào chỗ trống: l hay n? v hay d?

  • 1 Đánh giá

2. Điền vào chỗ trống:

PHIẾU BÀI TẬP A

l hay n?

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những ...ương đỗ, ....ương ngô xanh um trông như những ô bàn cờ. Các bà, các chị ....ưng đeo gùi tấp ....ập đi ....àm .....ương. Những con bò vàng bước đì thong thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại vút .....ên trong trẻo.

(Theo Tập đọc 5, 1980)

PHIẾU BÀI TẬP B

v hay d?

Chiếc xe từ Sài Gòn ....ề làng, .....ừng trước cửa nhà tôi. Xe ....ừng nhưng máy .....ẫn nổ, anh lái xe ....ừa bóp kèn, vừa .....ỗ cửa xe, kêu lớn:

- Thằng Năm .....ề!

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, .....ội .....àng đứng dậy, chạy .....ụt ra đường.

(Theo Nguyễn Quang Sáng)

Bài làm:

PHIẾU BÀI TẬP A

l hay n?

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những nương đỗ, nương ngô xanh um trông như những ô bàn cờ. Các bà, các chị lưng đeo gùi tấp nập đi làm nương. Những con bò vàng bước đì thong thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại vút lên trong trẻo.

(Theo Tập đọc 5, 1980)

PHIẾU BÀI TẬP B

v hay d?

Chiếc xe từ Sài Gòn về làng, dừng trước cửa nhà tôi. Xe dừng nhưng máy vẫn nổ, anh lái xe vừa bóp kèn, vừa vỗ cửa xe, kêu lớn:

- Thằng Năm về!

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, vội vàng đứng dậy, chạy vụt ra đường.

(Theo Nguyễn Quang Sáng)

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021