Công nghệ nào được ứng dụng để nâng cao năng suất sinh sản của vật nuôi? (Chọn câu trả lời đúng):

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Công nghệ sinh học trong sinh sanrm nhân giống vật nuôi

a. Đọc thông tin

b. Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Công nghệ nào được ứng dụng để nâng cao năng suất sinh sản của vật nuôi? (Chọn câu trả lời đúng):

A. Thụ tinh nhân tạo

B. Cấy truyền phôi

C. Xác định giới tình của phôi

D. Cả A và B

Bài làm:

Câu 1: Chọn D

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021