Có các kiểu thời tiết sau phù hợp như thế nào với việc trồng cây? Điền các cụm từ phù hợp nhất, phù hợp, không phù hợp vào chỗ trống

 • 1 Đánh giá

2. Thời vụ trồng rừng

Có các kiểu thời tiết sau phù hợp như thế nào với việc trồng cây? Điền các cụm từ phù hợp nhất, phù hợp, không phù hợp vào chỗ trống

 • Thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều: .........................................
 • Thời tiết ấm, ẩm, mưa nhiều: ............................................
 • Thời tiết lạnh, khô: ............................................................
 • Thời tiết nóng khô: ............................................................
 • Thời tiết ấm, ẩm: ...............................................................

Bài làm:

Điền các cụm từ vào chỗ trống:

 • Thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều: phù hợp
 • Thời tiết ấm, ẩm, mưa nhiều: phù hợp
 • Thời tiết lạnh, khô: không phù hợp
 • Thời tiết nóng khô: không phù hợp
 • Thời tiết ấm, ẩm: phù hợp nhất
 • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021