Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh?

Bài làm:

Câu 1: Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh

  • Là cơ thể đơn bào, có kích thước hiển vi
  • Phần lớn dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm.
  • Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021