Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đẩng diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nội dung và ý nghĩa.

  • 1 Đánh giá

Trang 136 sgk lịch sử 9

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đẩng diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nội dung và ý nghĩa.

Bài làm:

Hoàn cảnh:

  • Giữa lúc miền Bắc đang giành được thắng lợi to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có bước phát triển nhảy vọt với phong trào "Đồng khởi", thì vào tháng 9-1960, Đảng Lao động Việt Nam họp đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tại thủ đô Hà Nội.

Nội dung:

  • Đại hội xác định nhiệm vụ cách mạng của từng miền Nam- Bắc: miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Trong việc thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, cách mạng mỗi miền có vị trí, vai trò riêng.
  • Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam vad sự nghiệp thống nhất nước nhà. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thóng trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Đại hội đề ra đường lối chung cảu cả hai thời kỳ quá độ lê chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cụ thể hóa kế hoạch Nhà nước năm năm.
  • Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ chính trị của Đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch và Lê Duẩn làm bí thư.

Ý nghĩa:

  • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đánh dấu một bước phát triển mới của cách mạng nước ta do Đảng lãnh đạo. Đại hội đã đề ra được đường lối tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và con đường giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nghị quyết của Đại hội là nguồn ánh sáng mới, là cơ sở để toàn Đảng và toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ thành một khối, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện hoà bình, thống nhất nước nhà.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021