Đánh dấu các câu mang luận điểm chính trong bài. Các luận điểm ấy đã diễn đạt được rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết chưa?

  • 1 Đánh giá

c) Đánh dấu các câu mang luận điểm chính trong bài. Các luận điểm ấy đã diễn đạt được rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết chưa?

Bài làm:

Các câu mang luận điểm chính trong bài:

  • “Tri thức đúng là sức mạnh.” (Bê- cơn); “Ai có tri thức thì người ấy có được sức mạnh” (Lê-nin).
  • "Tri thức đúng là sức mạnh"
  • “Tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng.”;
  • “Tri thức có sức mạnh to lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức.”

Các luận điểm ấy đã diễn đạt rõ ràng, dứt khoác ý kiến của người viết.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021