Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 9) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

Nêu đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn.

Bài làm:

Đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn:

+ Phần lớn các chất nóng chảy ở nhiệt độ xác định, nhiệt độ này còn được gọi là nhiệt độ nóng chảy.

+ Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.

+ Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều