Đáp án câu 1 phần 1 đề 8 kiểm tra học kì 2 sinh học 6

  • 1 Đánh giá

I. Trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 1: Cho các từ: Hoa, hạt, bầu nhụy, quả, phôi. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (..)

Thực vật hạt kín có các lá noãn khép kín tạo thành (1)...........chứa noãn bên trong. Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành(2)............., mỗi noãn thụ tinh

phát triển thành(3).........., bầu nhụy biến đổi và phát triển thành(4)..........

Bài làm:

1: Bầu nhụy

2: Phôi

3: Hạt

4: Quả

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021