Đáp án câu 5 đề 3 kiểm tra học kì 2 Toán 9

  • 1 Đánh giá

Câu 5(1 điểm): Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn x + y = 2. Tìm giá trị lớn nhất của A =

Bài làm:

Ta có: A =

=

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi

hoặc $\left\{\begin{matrix}x = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\\ y = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\end{matrix}\right.$

Vậy giá trị lớn nhất của A bằng khi $\left\{\begin{matrix}x = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\\ y = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\end{matrix}\right.$ hoặc $\left\{\begin{matrix}x = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\\ y = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\end{matrix}\right.$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021