Đáp án phiếu bài tập tuần 18 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1. Chu vi mảnh đất đó là:

108m (S) 96m (Đ) 90m (S)

2. Chu vi hình vuông là: A. 92cm

3.

a) Giá trị của biểu thức là:

438 (Đ) 58 (S) 418 (S)

b) Giá trị của biểu thức là:

176 (S) 286 (S) 404 (Đ)

c) Giá trị của biểu thức là:

61 (S) 257 (Đ) 267 (S)

d) Giá trị của biểu thức là:

39 (Đ) 49 (S) 59 (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

(28 + 16) x 2 = 88 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật nhiều hơn mảnh đất hình vuông số mét là:

88 - 76 = 12 (m)

Đáp số: 12m.

2. Bài giải:

Chiều rộng của mảnh vườn là:

17 - 4 = 13 (m)

Chu vi của mảnh vườn là:

(17 + 13) x 2 = 60 (m)

Đáp số: 60m.

3. Bài giải:

a) Chu vi hình vuông là:

13 x 4 = 52 (cm)

b) Đổi: 7dm 2cm = 72cm

Chu vi hình vuông là:

72 x 4 = 288 (m)

Đáp số: a) 52cm b) 288cm.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021