Đặt câu khiến phù hợp với tình huống sau:

  • 1 Đánh giá

2. Đặt câu khiến phù hợp với tình huống sau:

a. Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai cái bút. Hãy nói với bạn một câu đê mượn bút.

b. Em gọi điện thoại cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bô của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn.

c. Em đang tìm nhà bạn thì gặp một chú từ nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú chỉ đường.

Bài làm:

Đặt câu khiến phù hợp:

a. Bạn hãy cho mình mượn một chiếc bút nhé!

b. Nhờ cô chuyển máy cho bạn Lan giúp cháu ạ!

c. Chú làm ơn chỉ giúp cháu nhà bạn Lan ạ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021