Đặt dấu phẩy vào giữa các từ chỉ sự vật trong mỗi câu sau rồi viết vào vở:

  • 1 Đánh giá

5. Đặt dấu phẩy vào giữa các từ chỉ sự vật trong mỗi câu sau rồi viết vào vở:

  • Chăn màn quần áo được xếp gọn gàng
  • Giường tủ bàn ghế được kê ngay ngắn
  • Giày gép mũ nón được để đúng chỗ

Bài làm:

Đặt dấu phẩy như sau:

  • Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng
  • Giường, tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn
  • Giày giép, mũ nón được để đúng chỗ.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021