Đặt tên và tóm tắt nội dung đoạn thông tin dưới đây, sau đó báo cáo trước lớp.

  • 1 Đánh giá

3. Đọc thông tin và thực hiện yêu cầu sau:

  • Đặt tên và tóm tắt nội dung đoạn thông tin dưới đây, sau đó báo cáo trước lớp.
  • Đoạn thông tin đó gửi đến chúng ta thông điệp lịch sử gì?

Bài làm:

Đoạn thông tin có thể đặt một số tên như:

  • Văn hóa Việt thời Bắc thuộc.
  • Văn hóa Việt có bị đồng hóa hay không?
  • Sự gìn giữ văn hóa thời Bắc thuộc.
  • Văn hóa Việt truyền thống và tiếp nhận.

Đoạn thông tin gửi đến thông điệp: Việt Nam có truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, có nền văn hóa riêng mà trong suốt 1000 năm Bắc thuộc thực dân phương Bắc không thể đồng hóa được. Có chăng là sự tiếp thu những tinh hoa văn hóa mới, cải biến đi để phong phú hơn. Đây là sự titieesthu nên văn minh mới mà không làm mất đi bản sắc văn hóa của mình.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021