Để di chuyển dữ liệu hay công thức từ một hay một nhóm ô tính sang vị trí mới ta cũng thực hiện năm bước như đối với sao chép dữ liệu

  • 1 Đánh giá

2. Sao chép dữ liệu hoặc công thức

Hãy đọc nội dung sau đây để biết thao tác thực hiện sao chép dữ liệu hoặc công thức

3. Di chuyển dữ liệu hoặc công thức

Để di chuyển dữ liệu hay công thức từ một hay một nhóm ô tính sang vị trí mới ta cũng thực hiện năm bước như đối với sao chép dữ liệu nhưng khác ở bước 1: Thay vì nháy chọn nút Copy ta sẽ chọn nút Cut.

Bài làm:

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN