Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất?

Bài làm:

Để chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất, Đinh Bộ Lĩnh đã đã liên kết với các sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ sứ quân Phạm Bạch Hổ tiến đánh các sứ quân khác.

Nhờ vào tài năng và ủng hộ của người dân, các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng. Cuối năm 967, đất nước trở lại bình yên, thống nhất.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021