Đọc thông tinh, quan sát các hình tượng 5 đến 10 hãy:

  • 1 Đánh giá

2. Đọc khái niệm về hồ

Đọc thông tinh, quan sát các hình tượng 5 đến 10 hãy:

Trình bày khái niệm về hồ

Hoàn thiện sơ đồ phân loại hồ theo mẫu sau:

Sơ đồ phân loại hồ

Bài làm:

  • Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.
  • Hoàn thiện sơ đồ:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6