Đối chiếu kết quả thu được từ thí nghiệm và phép vẽ ảnh, hoàn thiện kết luận về đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính, ghi vào bảng 54.3

  • 1 Đánh giá

4. Đối chiếu kết quả thu được từ thí nghiệm và phép vẽ ảnh, hoàn thiện kết luận về đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính, ghi vào bảng 54.3

Hội tụPhân kì
Tính chất (thât, ảo)
Độ lớn (so với vật)
Chiều (so với vật)

Bài làm:

Hội tụPhân kì
Tính chất (thât, ảo)

Vật nằm trong khoảng d < f: ảnh ảo

Vật nằm trong khoảng d > f: ảnh thật

Luôn là ảnh ảo
Độ lớn (so với vật)

Vật nằm trong khoảng d < 2f: Ảnh lớn hơn vật

Vật nằm ở d = 2f: Ảnh bằng vật

Vật nằm trong khoảng d > 2f: Ảnh nhỏ hơn vật

Luôn nhỏ hơn vật
Chiều (so với vật)Vật nằm trong khoảng d < f: ảnh cùng chiều với vật

Vật nằm trong khoảng d > f: ảnh ngược chiều với vật

Luôn cùng chiều với vật
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021