Dựa vào bảng 22.1, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2000 và rút ra nhận xét.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Dựa vào bảng 22.1, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2000 và rút ra nhận xét.

Bài làm:

- Vẽ biểu đồ:

Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

- Nhận xét:

+ Từ năm 1990 đến năm 2000, tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam có sự chuyển dịch theo hướng:

  • Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 14,44%
  • Tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 13,94%.
  • Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 0,5%.

+ Tuy nhiên, tỉ trọng đóng góp của nông nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam vẫn còn cao.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021