Dựa vào bảng các khối khí, cho biết: Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở đâu?...

  • 1 Đánh giá

Trang 54 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng các khối khí, cho biết:

  • Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.
  • Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

Bài làm:

- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương hình thành các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021