Dựa vào bảng sau: Lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 64 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng sau:

Lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm

Tháng

Lượng mưa (mm)

1

13,8

2

4,1

3

10,5

4

50,4

5

218,4

6

311,7

7

293,7

8

269,8

9

327,1

10

266,7

11

116,5

12

48,3

  • Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài làm:

  • Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh:

13,8 + 4,1 + 10,5 + 50,4 + 218,4 + 311,7 + 293,7 + 269,8 + 327,1 + 266,7 + 116,5 + 48,3 = .930,9 mm

  • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa ( tháng 5,6,7,8,9,10) ở thành phố Hồ Chí Minh là:

218,4 + 311,7 + 293,7 + 269,8 + 327,1 + 266,7= 1.687,3 mm.

  • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh:

13,8 + 4,1 + 10,5 + 50,4 + 116,5 + 48,3 = 243,6 mm.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021