Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của Châu Á và Châu Âu?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của Châu Á và Châu Âu?

Bài làm:

  • Thành phần chủng tộc của Châu Á bao gồm: Môn – gô – lô – it, Ơ – rô – pê – ô – it và số ít Ô – xtra- lô – it.
  • Thành phần chủng tộc của Châu Âu chủ yếu là: Ơ – rô – pê – ô – it.

=>Dân cư Châu Á có thành phần chủng tộc phong phú và đa dạng hơn so với Châu Âu.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021