Dựa vào thành phần nguyên tử, các axit được chia thành những loại nào?

  • 1 Đánh giá

2. Phân loại

Dựa vào thành phần nguyên tử, các axit được chia thành những loại nào?

Bài làm:

Dựa vào thành phần phân tử, các axit được chia làm hai loại:

  • Axit có oxi
  • Axit không có oxi
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021