Dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong vỏ bơm tiêm, điều gì sẽ xảy ra với không khí có trong vỏ bơm tiêm?

  • 1 Đánh giá

5. Thực hành

  • Lấy một chiếc bơm tiêm, đầu dưới đã được bịt kín
  • Dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong vỏ bơm tiêm, điều gì sẽ xảy ra với không khí có trong vỏ bơm tiêm?
  • Khi thả tay ra, không khí có trong vỏ bơm tiêm sẽ ở trạng thái nào?

Bài làm:

Dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong vỏ bơm tiêm, không khí trong vỏ bơm tiêm sẽ bị nén lại nên càng đẩy thân bơm vào sâu thì càng nặng và khó đẩy hơn.

Khi thả tay ra, không khí trong vỏ bơm tiêm sẽ ở trạng thái khí.

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021