Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước?

Bài làm:

Những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước là:

  • Ngô Quyền tự xưng Vương, chọn đất đóng đô
  • Xây dựng cung điện, xóa bỏ chế độ cai trị cũ
  • Thiết lập bộ máy nhà nước mới, cử người tâm phúc trấn giữ các châu quan trọng...
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021