Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết (học theo trường, lớp ; tự học ; vừa học vừa làm ; học ở lớp học tình thương v.v...).

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết (học theo trường, lớp ; tự học ; vừa học vừa làm ; học ở lớp học tình thương v.v...).

Bài làm:

Những hình thức học tập mà em biết:

  • Học tại tường lớp
  • Học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên
  • Học tại trường công lập
  • Học tại trường dân lập
  • Học qua sách, báo, đài, ti vi…
  • Học theo nhóm, theo bàn
  • Học ở trường vừa học vừa làm
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021