Ghi chữ C (nếu có), chữ K (không có) vào bảng sau cho phù hợp với tính chất của nước

  • 1 Đánh giá

3. Ghi chữ C (nếu có), chữ K (không có) vào bảng sau cho phù hợp với tính chất của nước:

Nước ở thể lỏng

Nước ở thể khí

Nước ở thể rắn

Có mùi không?

Có vị không?

Có nhìn thấy bằng mắt thường không?

Có hình dạng nhất định không?

b. Nước ở thể nào có tính chất giống với tính chất của không khí?

c. Nêu các thành phần chính của không khí. Trong các thành phần đó, thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người?

Bài làm:

a. Hoàn thành bảng:

Nước ở thể lỏng

Nước ở thể khí

Nước ở thể rắn

Có mùi không?

K

K

K

Có vị không?

K

K

K

Có nhìn thấy bằng mắt thường không?

C

K

C

Có hình dạng nhất định không?

K

K

C

b. Nước ở thể khí giống với tính chất của không khí

c. Các thành phần chính của không khí là khí ô-xi và khí ni-tơ. Trong thành phần đó, khí ô-xi là thành phần quan trọng nhất đối với con người.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN