Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 49 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường

a. Quan sát hình 1

b. Lần lượt hỏi và nghe bạn trả lời về tên những chất mà cây lấy vào và thải ra trong quá trình trao đổi chất với môi trường.

c. Trình bày với bạn quá trình trao đổi chất của cây đối với môi trường

d. Nói với bạn về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái đất

Bài làm:

b. Tên những chất mà cây lấy vào và thải ra trong quá trình trao đổi chất với môi trường: khí ô-xi, khí các-bô-níc, chất khoáng, chất khoáng khác, nước và hơi nước.

c. Quá trình trao đổi chất của cây đối với môi trường:

d. Vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái đất: Thực vật là cầu nối giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên. Sự sống trên Trái Đất được bắt đầu từ thực vật. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thự vật.

  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021