Giải bài 1 trang 30 sách TBĐ địa lí 6

 • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 30 - sách TBĐ địa lí 6

Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

a, Yêu cầu

 • Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội
 • Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

b, Hướng dẫn cách tiến hành:

Bước 1: Lập một hệ trục:

 • OX thể hiện lượng mưa, 1cm ứng với 50mm lượng mưa
 • O’X’ thể hiện nhiệt độ, 1cm ứng với 5°C
 • Trục ngang biểu hiện các tháng, 1cm ứng với 1 tháng

Bước 2: Thể hiện lượng mưa bằng biểu đồ hình cột, nhiệt độ bằng đường biểu diễn.Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa trong năm ở Hà Nội

Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

Bước 3: Ghi tên biểu đồ và ghi các chú thích vào biểu đồ đã vẽ

 • Sau khi hoàn thành biểu đồ, em hãy cho biết những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian là bao nhiêu tháng?
 • Yếu tố nào trên biểu đồ được thể hiện theo đường?
 • Yếu tố nào trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột?
 • Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?
 • Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?
 • Đơn vị để tính nhiệt độ là..... Đơn vị để tính lượng mưa là......
 • Nhiệt độ cao nhất:.....vào tháng...... Nhiệt độ thấp nhất:...... vào tháng......... Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất:...........
 • Lượng mưa cao nhất:.......... vào tháng........ Lượng mưa thấp nhất:........vào tháng.......... Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất:...........

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Biều đồ thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trong năm ở Hà Nội

 • Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ gồm nhiệt độ và lượng mưa, trong thời gian 12 tháng.
 • Yếu tố trên biểu đồ được thể hiện theo đường là yếu tố nhiệt độ.
 • Yếu tố trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột là yếu tố lượng mưa.
 • Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nhiệt độ.
 • Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố lượng mưa.
 • Đơn vị để tính nhiệt độ là °C. Đơn vị để tính lượng mưa là mm.
 • Nhiệt độ cao nhất: 28,9°C vào tháng VII. Nhiệt độ thấp nhất: 16,4°C vào tháng I. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 12,5°C
 • Lượng mưa cao nhất: 335mm vào tháng VIII. Lượng mưa thấp nhất: 23mm vào tháng I. Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 312mm.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021