Giải bài 1 trang 41 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 41 - sách TBĐ đía lí 9

Dựa vào nội dung SGK, em hãy ghi vào bảng dưới đây các đặc điêm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu:

Trang trạiThể tổng hợp nông nghiệpVùng nông nghiệp
Đặc điểm

...........................

...........................

..............................

..............................

..........................

..........................

Bài làm:

Trang trạiThể tổng hợp nông nghiệpVùng nông nghiệp
Đặc điểm
  • Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa
  • Mục đích chủ yếu: sản xuất hàng hóa
  • Cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ
  • Có thuê lao động
  • Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao
  • Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp với các xí nghiệp công nghiệp.
  • Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  • Là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021