Giải bài 4 trang 38 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 7

Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì?

Bài làm:

Đặc điểm quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ:

  • Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới
  • Tỉ lệ dân ở đô thị chiếm 75%
  • Tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển.
  • Các đô thị lớn là: Xao –Paolô, Riô-đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt-Ai-ret.
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021