Giải bài tập 1 trang 43 sách TBĐ địa lí 11

 • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 43 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 9.5 trong SGK, em hãy:

 • Vẽ biểu đồ đường thể hiện các giá trị xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại của Nhật Bản thời kì 1990 – 2004.
 • Phân tích đồ thị trên thông qua việc điền ý đúng vào chỗ chấm ở các câu sau:
  • Xuất khẩu ít nhất năm ..........; Xuất khẩu nhiều nhất năm...............
  • Nhập khẩu ít nhất năm ...........; Nhập khẩu nhiều nhất năm ............
  • Cán cân thương mại có giá trị thấp nhất năm.............
  • Cán cân thương mại có giá trị cao nhất năm................

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Phân tích đồ thị:

  • Xuất khẩu ít nhất năm 1990; Xuất khẩu nhiều nhất năm 2004
  • Nhập khẩu ít nhất năm 1990; Nhập khẩu nhiều nhất năm 2004
  • Cán cân thương mại có giá trị thấp nhất năm 1990
  • Cán cân thương mại có giá trị cao nhất năm 2004
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021