Giải bài tập 3 trang 57 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 57 sách TBĐ địa lí 11

Chọn 3 từ thích hợp: Việt Nam; Xingapo điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

  • Tuy có số dân ít nhất trong số 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng ........ lại có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất.
  • ............. có số dân cao nhất trong 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng ........... có giá trị sản lượng xuất nhập khẩu chỉ đứng thứ 3.
  • Năm 2004, .............. là nước nhập siêu lớn nhất trong số 4 nước.

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm:

  • Tuy có số dân ít nhất trong số 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng Xingapo lại có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất.
  • Việt Nam có số dân cao nhất trong 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng Việt Nam có giá trị sản lượng xuất nhập khẩu chỉ đứng thứ 3.
  • Năm 2004, Việt Nam là nước nhập siêu lớn nhất trong số 4 nước.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021