Giải bài tập 2 trang 55 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 55 sách TBĐ địa lí 11

Chọn cụm từ: (ASEAN; hòa bình, ổn định; tiến bộ xã hội; xã hội phát triển; tổ chức) thích hợp điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau để thể hiện mục tiêu của ASEAN:

húc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và ........ của các nước thành viên.

Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực ........... có nền kinh tế, văn hóa ................

Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ............. với các nước, các khối nước và .......................

Bài làm:

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế, văn hóa xã hội phát triển

Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, các khối nước và các tổ chức quốc tế khác.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021