Giải bài tập 3 trang 42 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 42 sách TBĐ địa lí 11

Cho các cụm từ: "chủ yếu"; "tơ tằm"; "ít, khoảng 14% lãnh thổ"; "thứ yếu"; "đánh bắt hải sản"; "lớn"; "các loại cây khác"; "ngành kinh tế quan trọng"; "chè, thuốc lá, dâu tằm"; "nuôi trồng hải sản"; "chăn nuôi".

Dựa vào các hình 9.2; 9.7 và nội dung SGK, hãy lựa chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm ở những câu dưới đây:

  • Ở Nhật Bản ngành nông nghiệp giữa vai trò .............. trong nền kinh tế. Đất nông nghiệp ................ Lúa là cây trồng ............ nhưng đang dần được thay bằng ................ Một số cây như ............... được trồng phổ biến. .............. có sản lượng đứng đầu thế giới. Ngành .............. tương đối phát triển.
  • Với ưu thế là quốc đảo, Nhật Bản đã phát triển rất mạnh các ngành ..............., sản lượng khai thác cá hàng năm lớn và ổn định, nên được xem là .............. Bên cạnh đó nghề .......... ven bờ cũng dc chú trọng phát triển .

Bài làm:

Ở Nhật Bản ngành nông nghiệp giữa vai trò thứ yếu trong nền kinh tế. Đất nông nghiệp ít, khoảng 14% lãnh thổ. Lúa là cây trồng chủ yếu nhưng đang dần được thay bằng các loại cây khác. Một số cây như chè, thuốc lá, dâu tằm được trồng phổ biến. Tơ tằm có sản lượng đứng đầu thế giới. Ngành chăn nuôi tương đối phát triển.

Với ưu thế là quốc đảo, Nhật Bản đã phát triển rất mạnh các ngành đánh bắt hải sản, sản lượng khai thác cá hàng năm lớn và ổn định, nên được xem là ngành kinh tế quan trọng. Bên cạnh đó nghề nuôi trồng thủy sản ven bờ cũng dc chú trọng phát triển .

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021