Giải câu 1 bài 2: Tập hợp sgk Đại số 10 trang 13

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 13 sgk toán Đại số lớp 10

a) Cho
Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp .

b) Cho tập hợp .

Hãy xác định bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới

Bài làm:

a. Ta có các số tự nhiên nhỏ hơn 20 là: 0; 1; 2; 3; ...; 19.

Trong các số vừa tìm được, ta xét xem các số nào chia hết cho 3 thì số đó là phần tử của tập hợp A.

.

b. Ta thấy

.

c. Học sinh tự thực hiện

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021