Giải câu 9 bài ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình sgk Đại số 10 trang 107

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 107 sgk Đại số 10

Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

Bài làm:

ĐỊNH LÍ

Cho (f(x)=ax^2+bx+c\,(a\neq 0), \Delta = b^2-4ac\)

  • Nếu thì \(f(x)\)luôn cùng dấu với hệ số \(a, \forall x \in \mathbb{R}\)
  • Nếu thì \(f(x)\)luôn cùng dấu với hệ số a trừ khi \(x=-\frac{-b}{2a}\)
  • Nếu thì \(f(x)\)cùng dấu với hệ số a khi \(xx_2\), trái dấu với hệ số a khi \(x_1

trong đó là hai nghiệm của \(f(x)\).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021