Giải câu 5 bài 1: Mệnh đề

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 10 - sgk đại số 10

Dùng kí hiệu để viết các mệnh đề sau

a) Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó;

b) Có một số cộng với chính nó bằng 0;

c) Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0.

Bài làm:

a) ;

b) ;

c) .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021